นายจิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางทิวารัตน์ ชมภูเขา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุธัญญา ขันติพิทักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอัญชลี ทองสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนิภา บุญทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางมนเทียรทอง ถาแดง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกรรณิกา สุภาษิต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางบุษกร กาวี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุกัญญา เมืองมูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเพ็ญแข ภิรบรรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ