นางอัญชลี ทองสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084173XXXX
 • Facebook :
 • Email : uthongsook28@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านเมืองชุม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6138
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC สามัญ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่