นางทิวารัตน์ ชมภูเขา

ครูผู้สอน

 • อายุ 51 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061923XXXX
 • Facebook :
 • Email : Chomthiwa14@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านเมืองชุม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 06209
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092747040432747
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่