นายจิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097065XXXX
 • Facebook :
 • Email : J_wongchumpoo@yahoo.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านเมืองชุม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6178
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : คศ.1
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่